Posadzić każdego na kolanach Boga

142-pmegzorcystaKliknij w obrazek aby przeczytać artykuł w oryginale.

Małymi krokami, choć z dużym dynamizmem obecności Ducha Świętego, włącza się w klimat i dzieło nowej ewangelizacji, w Brazylii Wspólnota Przymierze Miłosierdzia, założona w 2000 roku przez dwóch włoskich kapłanów: o.Enrique’a Porcu i o.Antonello Cadeddu oraz misjonarkę świecką Marię Paulę. Dzieło to pobłogosławił i statuty przyjął w sierpniu 2005 roku kard. Claudio Hummes, arcybiskup Sau Paulo.

Ojcowie Porcu i Cadeddu o swojej codzienności mówią: Prowadzimy wspólne życie z ludźmi najbardziej opuszczonymi: z bandytami, dealerami narkotyków, prostytutkami. Nocujemy razem z nimi na ulicy, żeby zabierać ich do naszych domów i głosić im miłość Boga. Ofiarowujemy im przede wszystkim słowo Boże i moc Ducha Świętego („Tam, gdzie Kościół jest nieobecny”, w: „Dominik nad Dolinką”, rok 13, nr 54, jesień 2007, s.6).

Charyzmat

Fraternia Przymierze Miłosierdzia gromadzi i jednoczy kapłanów, osoby świeckie konsekrowane, małżonków i wielu przyjaciół żyjących duchowością Wspólnoty. Słowa z Księgi Izajasza: Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, aby głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, żeby zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę (Iz 61, 1), stają się nieustannym wołaniem Pana i poszukiwaniem odpowiedzi w życiu członków Wspólnoty. Mottem codziennym działalności Wspólnoty są słowa: Ewangelizować aby przemieniać. Zadaniem Wspólnoty jest towarzyszenie tym osobom, które – czasami dopiero po wielu latach – poprzez dotknięcie Bożej miłości powracają do Kościoła. I to właśnie one stają się kolejnymi misjonarzami, niosącymi Boga do najbardziej ubogich duchowo i materialnie.

Misjonarze i przyjaciele Wspólnoty, działając zgodnie ze statutem, chcą umieścić każdego na kolanach Boga.

Działalność

Działalnością Wspólnoty objęte są osoby w różnym wieku. W Brazylii Wspólnota prowadzi 17 domów dla narkomanów i ludzi ulicy, w tym 5 dla dorosłych, a 12 dla dzieci i młodzieży. codziennie także wydaje setki posiłków, organizuje opiekę medyczną i przychodzi z pomocą w wielu sferach codziennego życia.

Propozycja warsztatów ewangelizacyjnych skierowana jest zarówno do młodych jak i do starszych. Wśród wielu propozycji szczególne miejsce zajmują warsztaty Talitha Kum. Skierowane są do osób młodych, przede wszystkim tych, które nie doświadczyły miłości Boga, do wszystkich wątpiących i poszukujących.

Kolejna propozycja obejmuje osoby po 25 roku życia. Ruah to jednodniowe warsztaty przeznaczone dla osób, które pragną odnowić i pogłębić swoją więź z Bogiem. Warsztaty te pomagają doświadczyć i zrozumieć, że Bóg przez Ducha Świętego towarzyszy nam w naszej codzienności i staje pośrodku naszych lęków, przynosząc Jezusowy pokój i radość.

Dla małżonków organizowane są warsztaty Kana. Jest to okazja do zrozumienia jak owocne może być małżeństwo, przeżywane w jedności z Jezusem. Związek, w którym każdy jest dla siebie świątynią Ducha Świętego. To czas umocnienia więzi małżeńskich, szczerej rozmowy z Bogiem i współmałżonkami.

Nietuzinkowym pomysłem Wspólnoty jest Cristoteca - dyskoteka, która gromadzi rzesze młodych ludzi, stając się miejscem zabawy, modlitwy i uwielbienia Pana.

Ojcowie Porcu i Cadeddu wyraźnie pokazują na czym polega praktyczne miłosierdzie: Praca wśród najbiedniejszych, najbardziej odrzuconych, nade wszystko wymaga wielkiej pasji, bo niełatwo żyć wśród ludzi, którzy są brudni, cuchną. Trzeba do tego wiele cierpliwości, i to nie tylko ze względu na ich biedę ale na ich cierpienie. Ci ludzie jeszcze w dzieciństwie zostali odrzuceni przez społeczeństwo. Wymagają gorącej miłości, która wiąże się z wielką cierpliwości. Trzeba przy nich być, umieć czekać a także wierzyć, że nasza pomoc pozwoli im wreszcie uwierzyć w samych siebie, nabrać do siebie szacunku. Miłość, cierpliwość, nasze zaufanie do nich dają im sił, by mogli wydobyć się z trudnej sytuacji i zacząć życie na nowo („Tam, gdzie Kościół jest nieobecny”, dz. cyt).

Szczególnym darem miłości Boga była dla Wspólnoty Maria Paula. Ta świecka misjonarka współtworząc Przymierze Miłosierdzia chciała aby powstał most pomiędzy ubogimi a bogatymi, pomiędzy zapomnianymi a wielkimi tego świata, a przede wszystkim most pomiędzy drogą Boga a drogą człowieka. W swoim testamencie duchowym napisała:

Nie zamykajcie drzwi przed biednym, niech nikt nigdy nie odchodzi bez otrzymania przyjacielskiego spojrzenia po spotkaniu z nami.

Bądźcie prawdziwymi świadkami Miłosierdzia Pana wobec biednego i bogatego, i przede wszystkim we fraterniach i (…) wobec siebie.

Świat potrzebuje głoszenia darmowego Miłosierdzia. Potrzeba pójść „za darmo” do źródła Miłości (por. Księga Izajasza rozdz. 55).

Głoście zatem ze wszystkimi charyzmatami, ze wszystkich sił, że Bóg jest Miłością. Głoście ze wszystkimi charyzmatami, że Bóg idzie szukać zagubionej owcy - jakikolwiek jest jej status społeczny – biedny czy bogaty… Bóg idzie by szukać.

To wszystko. Jeśli będziecie tego poszukiwać, wszystko inne będzie wam dodane.

Rozwój

Działalność Przymierza Miłosierdzia rozszerza się na Europę. W Lizbonie powstał pierwszy europejski dom misyjny oraz grupa Przymierze Miłosierdzia skupiająca Portugalczyków oraz emigrantów z Brazylii i Afryki. W 2008 roku zorganizowały się grupy we Włoszech, w Belgii, we Francji i w Polsce.

W Szczecinie znajduje się dom formacyjny, w którym mieszka kilkunastu misjonarzy świeckich wraz z kapelanem oraz osoby podejmujące formację przygotowującą do wstąpienia do Wspólnoty. Owocem pracy i modlitwy są wspólnoty w kilku miastach Polski. Gromadzą one tych, którzy żyjąc i pracując w różnych środowiskach pragną ewangelizować i szukać nowych ewangelizatorów. Spotkania formacyjne odbywają się w Białymstoku, Buku, Czarnkowie, Szczecinie, Warszawie i Wolsztynie.

W ramach działalności poszczególnych wspólnot organizowane są Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie, warsztaty ewangelizacyjne, modlitwy wstawiennicze, opieka charytatywna i wiele innych form towarzyszenia konkretnym osobom.

Patroni

Wszelka działalność Przymierza Miłosierdzia powierzona jest wstawiennictwu Matki Bożej Fatimskiej. To Ona nakierowuje na nieustanne życie ze Słowem Bożym, aby życie to stawało się głęboko ewangeliczne. Pismo Święte, przez które Bóg przemawia do człowieka jest nieodzownym elementem towarzyszącym członkom Wspólnoty. Krzyż, Biblia i statut otrzymuje każdy kto przez różne stopnie przynależności składa przyrzeczenia i zostaje włączony do rodziny Przymierze Miłosierdzia.

Szczególną patronką tego dzieła jest święta s.Faustyna. Jej „Dzienniczek” staje się elementarzem kształtującym serce człowieka na wzór Bożego serca. Natomiast patronem polskich Wspólnot jest błogosławiony ks. Józef Kut.

Świadectwa

Na stronach internetowych Przymierza Miłosierdzia odnajdujemy niezwykłe historie ludzi, pośród których Bóg działa. Świadectwa obejmują nawrócenia, pojednania, uzdrowienia fizyczne i wiele innych doświadczeń. Nowa droga życia staje się udziałem zarówno kapłanów jak i świeckich.

W jednym ze świadectw będącym potwierdzeniem wybrania i pełnionej posługi można przeczytać słowa: Nie wątpcie, Bóg was wybrał! Wy jesteście dotykiem Jego miłosierdzia, które kroczy po naszych drogach. Ta pewność dotyku czułej ręki Boga, która prowadzi do brazylijskich faweli, na place miast, do eleganckich biurowców i szarych domów, błogosławi w posłudze słowa, sakramentów i uczynkach chrześcijańskiego miłosierdzia. I dlatego cała rodzina Przymierza Miłosierdzia każdego dnia przypomina sobie słowa, którymi pragnie żyć:

Jesteśmy razem w sercu Boga.

tekst || Ks. Piotr Pieprz – Opiekun duchowy Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia w Buku

Miesięcznik : „Egzorcysta”, lipiec 2013 r.


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku