Czujesz lęk?

Psalmy 23; 27; 91

Księga Izajasza 41, 5-13

Ewangelia wg św. Marka 4, 35-41

List do Hebrajczyków 13, 5-6

1 List św. Jana 4, 13-18

 

Gniewasz się?

Księga Przysłów 15,1

List do Rzymian 12, 17-21

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 21-24

List do Efezjan, 4, 26-32

List św. Jakuba 1, 19-21

 

Jesteś niespokojny?

Psalm 25

Ewangelia wg św. Mateusza 6, 24-34; 10, 26-31

1 List św. Piotra 1, 3-5; 5,7

 

Przygnębiony?

Psalmy 16; 43; 130

Księga Izajasza 61, 1-4

Księga Jeremiasza 15, 10-21

Lamentacje 3, 55-57

Ewangelia wg św. Jana 3, 14-17

List do Efezjan 3, 14-21

 

Czujesz się zniechęcony?

Psalm 34

Księga Izajasza 12, 1-6

List do Rzymian 15,13

2 List do Koryntian 4, 16-18

List do Filipian 4, 10-13

List do Kolosan 1, 9-14

List do Hebrajczyków 6, 9-12

 

Jak być liderem?

Księga Jozuego 1

Księga Izajasza 11, 1-9; 32, 1-8

1 List do Tymoteusza 3, 1-7

2 List do Tymoteusza 2, 14-26

List do Tytusa 1, 5-9

 

Jak być dobrym przyjacielem?

1 Księga Samuela 18 i 20

2 Księga Samuela 1

Księga Przysłów 17, 17

Ewangelia wg św. Łukasza 10, 25-37

Ewangelia wg św. Jana 15, 11-17

List do Rzymian 16, 1-2

 

Jak kontrolować
swój temperament?

Księga Przysłów 14, 1-29; 15; 18; 19,11; 29,22

Mądrość Syracha 7,9

List do Galatów 5, 16-26

 

W pokusach

Mądrość Syracha 2

Ewangelia wg św. Łukasza 4, 1-14

List św. Jakuba 1, 13-14

 

Gdzie szukać
sprawiedliwości?

Psalmy 10; 17; 75; 94

Księga Izajasza 42, 1-7; 61, 1-9

Księga Amosa 5, 21-24

Księga Habakuka 1, 1-2

 

Gdzie szukać ocalenia?

Ewangelia wg św. Jana 3, 1-21

List do Rzymian 1, 16-17; 3, 21-31; 5, 1-11; 10, 5-13

List do Efezjan 1, 3-14; 2, 1-10

 

Gdzie szukać
schronienia i siły?

Psalmy 46, 138

Księga Izajasza 40, 27-31; 51, 12-16

List to Efezjan 6, 10-20

2 List do Tesaloniczan 2, 16-17

 

Gnuśność

Księga Sędziów 18, 9

Księga Przysłów 6, 6-9; 12, 27; 13, 4; 15, 19; 19, 24;
20, 4; 21, 25; 22, 13; 26, 14-16

Ewangelia wg św. Mateusza 22, 1-14; 25, 1-13

2 List do Koryntian 6, 1-2

 

Miłość do Słowa Bożego

Psalm 118

 

Jak przezwyciężać
wady, nałogi?

Psalmy 40, 1-5, 11-17; 116, 1-7

Księga Przysłów 23, 29-35

2 List do Koryntian 5, 16-21

List do Efezjan 4, 22-24


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku