Słowo Ojców

wrzesien "Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła!" (Łk 15, 6b)

To jest fragment z przypowieści o Dobrym Pasterzu (por. Łk 15, 1-7), jednej z najbardziej znanych w całej Ewangelii. Sam Jezus jest tym Dobrym Pasterzem, który pozostawia dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, aby szukać tej, która się zagubiła. 

 

wrzesien Zagubiona drachma

"wymiata cały dom i szuka starannie, aż ją znajdzie" (por. Łk 15, 8-10)

Jedyne pragnienie Jezusa to pokazać ludziom serce Ojca Niebieskiego. On przychodzi na ziemię właśnie po to, by otworzyć nam bramy nieba, które z powodu grzechu Adama wydawały się być zamknięte. Jezus przyszedł, przede wszystkim aby zamanifestować miłość Swojego Ojca do nas.

 

wrzesien  Ojciec Miłosierny:
"Miłość, która nie męczy i nie odpoczywa"

Jezus chciał pokazać na tej ziemi Miłosierdzie, które Ojciec ma wobec nas, biednych grzeszników. On wiedział, że nie możemy wrócić do Ojca, jeśli On najpierw nie odda się jako ofiara za nas. Stał się człowiekiem, aby stać się „jednym" z nami, dziećmi, które z powodu grzechu nieposłuszeństwa porzuciły Ojca z nieba. Przyjął wszystkie nasze grzechy bez stawania się grzesznikiem. "Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował" (J 13,1). Dobrowolnie poszedł na krzyż i swoimi słowami i gestami, uzdrowieniami i cudami, ukazał Ojca Miłosiernego, który od wieczności kocha każdego człowieka.
Przypowieść o synu marnotrawnym jest przykładem tej miłości miłosiernej (Łk 15, 11-32). Wielu teologów woli ukazywać, że tak naprawdę jest to przypowieść Ojca Miłosiernego, ponieważ głównym bohaterem nie jest syn, który zostawia ojcowski dom, ani starszy syn, który się buntuje przeciwko Niemu, ale o ojcu, który jest Miłosierdziem, Przebaczeniem i Ugoszczeniem wobec obu synów

 

wrzesien  "Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska" (Rz 5, 20b)

 

Bóg ma nazwisko i tym nazwiskiem Boga jest twoje imię... Tak! On zawarł z tobą przymierze i w taki sam sposób jak małżonkowie stają się jednym ciałem poprzez przymierze małżeńskie, Pan przyjął nasze życie, naszą historię do Swojej historii, która w ten sposób staje się "historią zbawienia". Dlatego kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi, ogłasza "jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba... To jest imię moje na wieki!" (Wj 3,15).

wrzesien  "Bóg posłał swego Syna na świat po to, by świat został przez Niego zbawiony." (J 3,16-17)

 Lubimy myśleć o Miłości Ojca jako o niewyczerpalnym źródle wody najczystszej, krystalicznej, z którego nieustannie w sposób bezwarunkowy, pełny, nieskończony i darmowy, wypływa Jego Miłość. Ojcowie Kościoła dochodzą do przedstawiania w tym obrazie misterium Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, Trójcy Miłości, Nieskończonego Miłosierdzia. Oni widzą Ojca jako to źródło czystej wody; źródło i wieczne zaranie Nieskończonej Miłości. 

wrzesien  "Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód"(Wj 3,8)

Miłosierdzie Pana jest misterium bez miary, ponieważ, jak mówi Jezus do Świętej Faustyny, jest największym przymiotem Boga (por. Dzienniczek Świętej Faustyny, 163).

wrzesien "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!" (Łk 1, 38a)

Rodzina Przymierza Miłosierdzia kończy właśnie 15 lat życia, z pragnieniem ofiarowania Niepokalanej Ducha Świętego, naszej Matce i Założycielce, prezentu z jeszcze bardziej radykalnego wyboru świętości w odnowieniu naszej konsekracji według drogi wskazanej przez świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Zaczynamy ten nowy rok chcąc z Maryją, Matką Miłosierdzia, zanurzyć się w głębszych wodach, zanurzyć w Nieskończonym Oceanie Miłosierdzia!

wrzesien„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię” (Łk 1,35)

Nie możemy zakończyć naszej drogi w tym roku, który był w „szkole Ducha Świętego”, bez spojrzenia na Maryję, Niepokalaną Ducha Świętego, o której Święty Maksymilian Kolbe powiedział: „Niepokalana to jak gdyby wcielony Duch Święty” (Konf., 184). Rzeczywiście, Słowo Boże ukazuje ją jako „pełną łaski” (por. Łk 1,28).

wrzesien"Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch" (1Kor 12, 4)

Jesteśmy wezwani do doświadczenia i głoszenia “Pięćdziesiątnicy Miłosierdzia”, w “dzisiaj” historii świata! Nasze życie i życie każdego chrześcijanina może być nieustanną Pięćdziesiątnicą Miłości.

 

pazdziernik"I skłoniwszy głowę oddał ducha." (J 19,30)

Patrzymy i kontemplujemy Ewangelię w momencie, w którym Jezus oddaje nam Swojego Ducha. On w ciągu trzech lat Swojego głoszenia Słowa przygotowywał apostołów, aby ostatecznie w dniu Pięćdziesiątnicy otrzymali Ducha, i dzisiaj chce przygotować również nas! W kontemplacji i przeżywaniu tego momentu widzimy jak możemy prosić i żyć nieustannie w Duchu. Będziemy analizować to w czterech Ewangeliach...


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku